بررسی هوشمندی کسب و کار در سیس...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات بررسی هوشمندی کسب و کار در سیس...
  تاریخ انتشار : 1393/11/7   نام نشریه : اولین همایش ملی چلش های مدیریت فناوری اطلاعات در شازمان ها و صنایع   تعداد صفحات : 1
بررسی هوشمندی کسب و کار در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

چکیده مقاله


نویسندگان : حسین سیادت،نسیم هاشمی، سیده ماهدخت قهاری