مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر...
  تاریخ انتشار : 1389/5/20   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 182
مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر: الگوریتم ها و کاربردها

سرفصل های کتاب

بخش اول - سیستمهای توصیهگر: دورنمـــا

فصل 1- معرفی سیستم‌‌های توصیهگر

فصل 2- ابزاری برای فهم و توصیف سیستمهای توصیهگر

فصل 3- سیستمهای توصیهگر و موضوع محرمانگی اطلاعات

فصل 4- اعتماد در سیستمهای توصیهگر

بخش دوم - سیستمهای توصیهگر: الگوریتمهــا

فصل 5- سيستمهاي توصيهگر مبتنی بر پالايشمشاركتي

فصل 6- سيستمهاي توصيهگر مبتنی بر محتوا

فصل 7- سیستمهای توصیهگر مبتنی بر دانش

فصل 8- سیستمهای توصیهگر ترکیبی

بخش سوم - سیستمهای توصیهگر: کـاربردهــا

فصل 9- سیستمهای توصیهگر و تجارت الکترونيکي

فصل 10- سیستمهای توصیهگر و آموزش

سیستمهای توصیهگر: پیوستهـــا

پیوست1: لینکهای مفید در ارتباط با موضوع سیستمهای توصیهگر

پیوست2: فرهنگ واژگان تخصصی


نویسندگان : محمد درزي، زهرا مرادي‌منش، حبيباله اصغري