بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و...
  تاریخ انتشار : 1392/7/20   نام نشریه : همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم   تعداد صفحات : 189
بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و هویت

چکیده مقاله


نویسندگان : رضا حقیقی، عباس ناصری