زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای م...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای م...
  تاریخ انتشار : 1391/11/10   نام نشریه : مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم   تعداد صفحات : 201
زندگی دوم و نسل جدید دنیاهای مجازی

چکیده مقاله


نویسندگان : محمد درزی، سیده ماهدخت قهاری