تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتو...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتو...
  تاریخ انتشار : 1390/11/28   نام نشریه : همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم   تعداد صفحات : 189
تحليلي بر كيفيت اطلاعات و محتوا در فضاهاي سه بعدي مجازي: مطالعه موردي زندگي دوم

چکیده مقاله


نویسندگان : رویا حسنیان