مديريت ارتباط با مشتري: موانع ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات مديريت ارتباط با مشتري: موانع ...
  تاریخ انتشار : 1389/10/22   نام نشریه : همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری   تعداد صفحات : 5
مديريت ارتباط با مشتري: موانع و چالش ها

چکیده مقاله


نویسندگان : محمد درزی، محمد حسین طهائی