برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اق...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اق...
  تاریخ انتشار : 1387/4/10   نام نشریه : هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن   تعداد صفحات : 1
برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي

چکیده مقاله


نویسندگان : محمد سعیدی، ایمان محمدیان ، محمود رضایی صدرآبادی