تدوین طرح جامع سازمان همکاریها...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تدوین طرح جامع سازمان همکاریها...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/7/22  کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تدوین طرح جامع سازمان همکاریهای بین المللی ایران (ایریکا)

خلاصه طرح

هدف:

هدف از انجام این طرح امکان‌سنجی تاسیس سازمانی به منظور سیاست‌گذاری واحد و مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر اعطای کمک‌های توسعه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی ج.ا.ایران به منظور جلوگیری از تداخل اهداف و موازی کاری‌ها می‌باشد. تأسیس این سازمان موجب رشد اقتصاد داخلی و شتاب‌دهی به توسعه علم و فناوری در داخل کشور و بهبود اعتماد بین‌المللی ایران در خارج از کشور خواهد شد.

خلاصه طرح:

با توجه به اهمیت نقش اعطای کمک­های توسعه­ای در مناسبات بین­المللی و اقتصاد سیاسی، مطالعات امکان‌سنجی تأسیس نهاد متولی "مدیریت، هماهنگی و اجرای سیاست‌ها" در نظام کمک‌های توسعه‌ای ج.ا.ایران در دستور کار جهاددانشگاهی قرار گرفت. در راستای مطالعات امکان‌سنجی تاسیس چنین نهادی و به منظور دستیابی به نتایج صحیح و قابل اجرا اقدامات زیر صورت گرفت:

  • تحلیل و بررسی تجارب سازمان‌های مشابه بین‌المللی
  • شناسایی ارکان تکلیفی و مأموریت‌های تعریف شده در اسناد بالادستی ج .ا. ایران مرتبط با کمک‌های توسعه‌ای؛
  • پذیراسازی، همسوسازی و هماهنگی نهادهای مختلف با موضوع مورد مطالعه و جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و خبرگان کشور پیرامون فلسفه وجودی و ضرورت تأسیس چنین نهادی: بدین منظور تا کنون سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی با سیاستگذاران و صاحبنظران مرتبط با موضوع در دستگاه دیپلماسی، دستگاه برنامه‌ریزی و دستگاه قانونگذاری برگزار گردیده است. از جمله مهم ترین این جلسات می‌توان به جلسه با جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه) و جناب آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) اشاره نمود.

خروجی‌ها:

تدوین مصوبه تاسیس «ستاد راهبری کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران» به‌منظور راهبری، افزایش اثربخشی، انسجام‌بخشی، ایجاد و حفظ هماهنگی، ارزیابی و نظارت بر امور معطوف بر کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران

گزارش فعالیت‌های انجام شده در رابطه با همسوسازی و جریان‌سازی تاسیس سازمان همکاری‌های بین‌المللی ایران

عارضه‌یابی شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علم و فناوری کشور از نقطه نظر  کارکردهای ایریکا

فلسفه وجودی ایریکا مبنی بر عارضه‌یابی وضع موجود و اسناد بالادستی

مطالعه تطبیقی آژانس‌های منتخب همکاری توسعه‎ای و درس آموخته‌های حاصل از آن

مطالعه تطبیقی بازیگران مطرح بین‌المللی از منظر اقتصاد سیاسی 

کلیات کمک‌های رسمی توسعه‌ای و بررسی عملکرد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌ توسعه در اعطای این کمک‌ها

ترسیم وضعیت موجود ج.ا.ایران در اعطای کمک‌های توسعه‌ای و مقایسه عملکرد کشور با کشورهای توسعه‌یافته

ارائه مدل مفهومی تحلیل اقتصاد سیاسی ایریکا و تعیین الزامات ماموریتی و ساختاری آن از حیث اقتصاد سیاسی

معیارهای تعیین کشورهای هدف، بخش‌ها و حوزه‌های کمک و روش‌های اعطای کمک

تحلیل کارکردی و ساختاری نظام همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های توسعه‌ای کشور

شناسایی و تعیین حوزه‌های اعطای کمک‌های توسعه‌ای از جانب جهاددانشگاهی به جمهوری اسلامی افغانستان

موافقتنامه‌های منعقده طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه بر حسب موضوع به تفکیک کشور