Documents and Project

Home Research Groups Documents and Project
Title Team Research Group Title Publish Date
1 اجرای خدمات درایوتست در استان تهران Digital and Signal Processing Research Group 6/8/2020 Detail
2 اجرای خدمات درایوتست جاده ای Information Technology Business Models Development Research Group - ITBM 6/1/2020 Detail
3 طراحی و پیاده سازی سامانه پایش رسانه Information Technology Business Models Development Research Group - ITBM 4/21/2020 Detail
4 مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و توسعه نظام جامع آموزش Information Technology Business Models Development Research Group - ITBM 1/20/2020 Detail
5 شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی Advanced Information System Research Group - AIS 1/20/2020 Detail
6 اجرای خدمات نظارت و کنترل بر میزان چگالی توان پرتوهای سایتهای BTS کل کشور Digital and Signal Processing Research Group 1/14/2020 Detail